1. ROZSAH: V tomto dokumentu znamená “AkzoNobel” subjekt uvedený výše v záhlaví; “Kupujícím” je míněn odběratel Výrobků od AkzoNobel a “Výrobky” znamená veškeré zboží prodávané AkzoNobel Kupujícímu. Pokud není uzavřena specifická smlouva o prodeji mezi AkzoNobel a Kupujícím upravující prodej Výrobků, všechny Výrobky prodané nebo jinak dodané AkzoNobel jsou prodávány výlučně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek prodeje. Žádné jiné nebo doplňkové podmínky nebudou použity, pokud to není písemně odsouhlasené AkzoNobel.
  2. NABÍDKA / PŘIJETÍ: Sdělení ceny ze strany AkzoNobel nepředstavuje nabídku, ale výzvu Kupujícímu, aby učinil nabídku. Ve všech případech nabídka Kupujícího bude podléhat těmto Všeobecným obchodním podmínkám prodeje. Smlouva je uzavřena pouze pokud AkzoNobel přijme nabídku Kupujícího.
  3. DODÁNÍ / PŘECHOD RIZIKA: Všeobecné obchodní podmínky prodeje musejí být vykládány v souladu s nejnovějšími INCOTERMS platnými v den přijetí objednávky. Není-li jinak písemně dohodnuto s AkzoNobel, dodací podmínka je EXW a nebezpečí škody na Výrobcích přechází na Kupujícího při předání Výrobků Kupujícímu nebo dopravci v expedici AkzoNobel. Objednávka je dodána na europaletě, kterou je zákazník povinen vrátit ihned nebo do 6 měsíců od data dodání objednávky. V případě paletového dluhu AkzoNobel má právo zaslat fakturu za nevrácené palety v souladu s informací uvedenou na dodacím listě (300 CZK / paleta).”
  4. MNOŽSTEVNÍ ODCHYLKY: Kupující je povinen zkontrolovat dodání a ihned viditelné poškození či množstevní odchylky zaznamenat na dodací list za přítomnosti řidiče, který svým podpisem stvrdí zjištěnou skutečnost.” Kupující zaplatí za skutečně dodané množství a nesmí odmítnout žádnou dodávku Výrobků kvůli rozdílu v množství, pokud takový rozdíl nečiní více než 10% objednaného množství.
  5. CENA A PLATBA: Nedohodnou-li se Strany jinak, kupní cena za Výrobky bude odpovídat ceně uváděné AkzoNobel. Všechny ceny, které AkzoNobel uvádí, jsou uvedeny bez DPH a jiné daně, která se může vztahovat na dané Výrobky. AkzoNobel vystaví faktury Kupujícímu na všechny Výrobky prodané Kupujícímu. Kupující zaplatí tyto faktury ve lhůtách stanovených na faktuře, jinak do 30 dnů od data vystavení faktury, v měně uvedené na faktuře, na účet AkzoNobel uvedený na faktuře. Kupující nesmí odepřít platbu jakékoliv dlužné částky AkzoNobel kvůli započtení, protinároku, snížení nebo jiným srážkám. V případě upomínky je Kupující povinen uhradit AkzoNobel veškeré související náklady, včetně poplatků za inkasní agentury a právní zástupce, které vznikly nebo byly vynaloženy AkzoNobel k získání dlužné částky od Kupujícího.
  6. VÝHRADA VLASTNICTVÍ: Vlastnické právo k Výrobkům přechází na Kupujícího až úplným zaplacením Kupní ceny.
  7. ZÁRUKA / PRÁVA KUPUJÍCÍHO: AkzoNobel zaručuje Kupujícímu, že v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Výrobku, má Výrobek vlastnosti uvedené ve standardní specifikaci nebo takovým vlastnostem, na kterých se AkzoNobel a Kupující písemně výslovně dohodli (dále jen "Specifikace"). TATO ZÁRUKA JE JEDINOU ZÁRUKOU POSKYTOVANOU AKZONOBEL. AKZONOBEL NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, S OHLEDEM NA VÝROBKY, JEJICH APLIKACI ČI UŽITÍ, NEBO JINÉ HLEDISKA, VČETNĚ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PŘEDPISŮ; KAŽDÁ Z NICH JE SPECIFICKY VYLOUČENA. V případě, že Výrobky nejsou v souladu s výše uvedenou zárukou, AkzoNobel podle své volby, opraví nebo vymění takové Výrobky nebo vrátí Cenu Výrobků, a poté, co tak učiní, nebude mít žádný další závazek. Kupující musí informovat AkzoNobel o všech vadách Výrobků, které nejsou v souladu s výše uvedenými zárukami do sedmi (7) dnů poté, co se Kupující dozví o takovém nedostatku, ale ne později než do třiceti (30) dní po dodání Výrobků Kupujícímu. V případě, že Kupující neupozorní AkzoNobel na tyto nedostatky ve lhůtě stanovené v předchozí větě, dojde k zániku práva Kupujícího na takový nárok. AkzoNobel neposkytuje žádné záruky jakéhokoliv druhu ve vztahu ke službám poskytovaným Kupujícímu a nenese žádnou odpovědnost ve vztahu k těmto službám.
  8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: AkzoNobel neručí za žádné ztráty nebo škody způsobené selháním Kupujícího při provádění účinné kontroly kvality nebo selhání při skladování, používání či jiné manipulaci s Výrobky, jak je doporučeno nebo je v souladu s pokyny poskytnutými AkzoNobel nebo s průmyslovými standardy. AKZONOBEL NEBUDE ODPOVĚDNÉ VŮČI KUPUJÍCÍMU, AŤ UŽ ZE SMLUVNÍHO VZTAHU, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PORUŠENÍ ZÁKONNÉ POVINNOSTI NEBO DÁLE ZA ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OBCHODU, SNÍŽENÍ HODNOTY, NEBO POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZA JAKÉKOLIV NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ, TRESTNÍ, NEBO NÁSLEDNÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST AKZONOBEL KE KUPUJÍCÍMU VE VZTAHU KE VŠEM ZTRÁTÁM VYPLÝVAJÍCÍM NEBO SOUVISEJÍCÍM S DODÁVKOU VÝROBKŮ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE PŘESAHOVAT CENU ZAKOUPENÝCH VÝROBKŮ MAXIMÁLNÍ VŠAK ČÁSTKU 200.000,- eur. Toto ujednání neomezuje nebo nevylučuje odpovědnost AkzoNobel v případech, kdy ze zákona nelze takovou odpovědnost vyloučit nebo omezit.
  9. VYŠŠÍ MOC: AkzoNobel nebude v žádném ohledu zodpovědné za nesplnění svých povinností, pokud v tom bude bráněno nebo zabráněno, přímo nebo nepřímo z důvodu války (vyhlášené či nevyhlášené), národního ohrožení, nedostatku přepravní kapacity, poruchy strojů nebo zařízení, nemožnosti AkzoNobel zabezpečit materiály, dodávky, paliva nebo energie pro výrobu Výrobků za podmínek, které jsou přijatelné pro AkzoNobel, požár, povodně, větrné smrště nebo jiné živelné pohromy, stávky, pozastavení provozu nebo jiného pracovního sporu, nařízení nebo jednání jakékoli vlády, úřadu či samosprávy, a to jak cizí, národní nebo místní, ať již platné či neplatné, nebo jakékoliv jiné příčiny stejného či odlišného druhu mimo přiměřenou kontrolu AkzoNobel (každé “Vyšší moci”). AkzoNobel nemá povinnost obstarat žádné Výrobky z jiných zdrojů a může přerozdělit dostupnou zásobu Výrobků mezi členy skupiny AkzoNobel (včetně sebe) a jejich zákazníky, kupující, distributory a prodejce, na základě toho, co AkzoNobel považuje za spravedlivé a praktické. V případě, že doba trvání Vyšší moci přesáhne šest (6) měsíců, nebo jde důvodně předpokládat, že potrvá déle než 6 měsíců, AkzoNobel je oprávněna odstoupit od jakéhokoliv závazku k dodávce Výrobků Kupujícímu, aniž by Kupující měl jakýkoli nárok na odškodnění.
  10. KONTROLA VÝVOZU: Kupující nebude prodávat, exportovat, re-exportovat, licencovat, přenášet, přesměrovávat ani jinak převádět, přímo či nepřímo, jakýkoli výrobek nebo jakékoli informace nebo technologie, které souvisejí s Výrobky, pokud by to nebylo v souladu s platnými zákony a předpisy týkajícími se kontroly vývozu, včetně předpisů té země, kde je Kupující residentem. Kupující bere na vědomí, že (i) přijme všechna nezbytná opatření v souladu s výše uvedenými zákony a předpisy, včetně získání vývozních a dalších licencí v případě potřeby a (ii) nebude konat nic, co by způsobilo, že by AkzoNobel porušovalo výše uvedené právními předpisy.
  11. UKONČENÍ: Smlouva s Kupujícím na dodávku Výrobků na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek prodeje nezavazuje AkzoNobel do budoucna přijmout další objednávky. AkzoNobel bude kdykoliv oprávněna ukončit tento právní vztah. Takovéto ukončení nezakládá nárok Kupujícího na odškodnění.
  12. PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ: Tyto Podmínky a veškeré spory mezi AkzoNobel a Kupujícím se řídí zákony dané země, a pokud je to platné, státu nebo provincie, ve kterém se nachází sídlo AkzoNobel, s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem směřujících k volbě jakékoliv jiné jurisdikce. Jakýkoliv spor mezi AkzoNobel a Kupujícím, který nejsou tyto strany schopné vyřešit dohodou, bude řešen výlučně soudem, který má pravomoc nad předmětem sporu, a který se nachází ve městě, ve kterém se nachází sídlo AkzoNobel. Každá strana schvaluje a souhlasí s jurisdikcí a místem konání těchto soudů.

 

Všeobecné podmínky pro přímé závozy a doby dodání objednaného zboží

Pro tzv. přímé závozy platí následující pravidla:

1.1. Při jedné objednávce nad 400 Euro (po zákaznické slevě a bez DPH), dodání zboží do 24 hodin - pravidlo platí v období 1.11. – 28.2.

1.2. Při jedné objednávce od 200 do 400 Euro (po zákaznické slevě a bez DPH), dodání zboží v předem daných dnech, a to dle PSČ prodejny - pravidlo platí v období 1.11. – 28.2.

pondělí a čtvrtek – prodejny, jejichž PSČ začíná 9 (Okrem 90 – 95, 971 – 972)

úterý a pátek – prodejny, jejichž PSČ začíná 0 + 8 středa a pátek - prodejny, jejichž PSČ začíná 90 – 95, 971 – 972

2.1. Při jedné objednávce nad 800 Euro (po zákaznické slevě a bez DPH) , dodání zboží do 24 hodin - pravidlo platí v období 1.3. – 31.10.

2.2. Při jedné objednávce od 200 do 800 Euro (po zákaznické slevě a bez DPH), dodání zboží v předem daných dnech, a to dle PSČ prodejny - pravidlo platí v období 1.3. – 31.10.

pondělí a čtvrtek – prodejny, jejichž PSČ začíná 9 (Okrem 90 – 95, 971 – 972)

úterý a pátek – prodejny, jejichž PSČ začíná 0 + 8 středa a pátek - prodejny, jejichž PSČ začíná 90 – 95, 971 – 972

3. Při jedné objednávce od 100 do 200 Euro (po zákaznické slevě a bez DPH). platí stejná pravidla jako u objednávky od 200 do 800 Euro, ale navíc budou účtovány náklady na dopravu ve výši 20 Euro bez DPH na jednu objednávku.

 

Tato pravidla platí pro jednotlivé objednávky, v případě dalších objednávek se jejich hodnoty nesčítají.

Hodnota objednávky se odvozuje od objednaného zboží.

 

Pro objednání zboží platí následující časové limity:

Česká republika

do 12:00 hod.

E-mailové + webshop objednávky

do 13:00 hod.

Evolution objednávky

Slovenská republika

do 10:30 hod.

E-mailové + webshop objednávky

do 11:30 hod.

Evolution objednávky

 

V případě pozdějších objednávek budou tyto vyřízeny až následující den.